Published: 2021-08-31

Early Hospitalization Improves the Covid-19 Patients’ Prognosis

Shuo Wang, Yaogui Wu, Jingcheng Liu, Zihui Xu, Fen Zhou, Deng Luo, Tao Zeng, Yingchun Ye, Ling Gao

2742 - 2747

Relationship between Lactase Activity and Intestinal Flora Structure

Ying Zhang, Mingjian Huang, Jianfeng Chen, Shuyuan Wang, Jian Xu

3104 - 3109

Study on the Protective Effect of Platelet Autotransfusion in Cardiopulmonary Bypass

Fei Xiao, Zhichao Luo, Adilijiang Abuduresuli, Jizhong Yan, Abudushalamu Abudula, Aimirela Yimamu, Amanjan Erken

3119 - 3124

Phytoestrogens on the Proliferation of Breast Cancer Cell MCF-7

Shuyan Cai, Huimin Song, Haoliang Wu, Gang zhi Gao, Jianwei Zheng

3276 - 3285

Bending Resistance of Polylactic Acid Absorbable Root Canal Pile after Repairing Residual Roots

Hua Xu, Junrong Wang, Xijia Teng, Shengjuan Zhang, Yuetang Wang, Jandong Ban

3325 - 3332

Dynamic Analysis of Social Networks of Learners' Online Peers' Interaction Behavior in Smoking Cession Education

Ke Zhu, Chenyu Zhang, Tingyin Ding, Yuying Liu, Binhui Zhang, Minpeng Li, Guang Qi Zheng

3396 - 3409

Alisma Shugan Decoction Attenuates Hepatic fibrosis and Endoplasmic Reticulum Stress in Mice with Carbon Tetrachloride-Induced fibrosis

Yun-Feng Sun, Hong-Hua Pan, Zhong-Ni Xia, Zhong-Min Yu, Cheng-Le Li, Xiao-Dong Wang, Sheng-Hui Shen

3433 - 3444

Responding Strategies for the Covid-19 in Digestive system Diseases Center in Wuhan and Haikou City

Lidan Bian, Hua Li, Xuanxuan Wang, Jiao Chen, Hongping Cheng, Xiaowei Wu, Xun Gong

3452 - 3455

Exploring University Students’ Perceptions Of Online Physical Education Class As Participants: A Qualitative Case Study

Zhao Jia, Dandan Tang, Borhannudin Bin Abdullah, Roxana Dev Omar Dev, Shamsulariffin Bin Samsudin

3559 - 3575

The Governance Mechanism and Legal System of European Union Cyberspace Security

Zhi Li, Yuemeng Ge, Jieying Guo,Mengyao Chen,Junwei Wang

3698 - 3709

Impact of Covid 19 on The Industrial and Labor Economy of China

Shuang Lv, Xiayuan Gao, Shuai Liu, Lei Li, Kuang Wu

3756 - 3766

Getting Cinema into the Saudi EFL Classroom: Catering to Changing Learner Needs

Arif Ahmed Mohammed Hassan Al-Ahdal, Addullah H. A. Alfauzan, Nasser Mohammed Saleh Al-Sa’egh

3826 - 3843

Exploration of Multipurpose Electric Vehicle for Agriculture Using IOT

M. V. Ramesh, G. Vijay Kumar, B. Suresh Babu, R. Boopathi, C. Sreekanth, P. Muthukumar, L. Padma Suresh

3844 - 3852

Design of Environment Art Design Element Mining System Based on Deep Learning

Changrong Peng, Nan Song, Xiaodong Zhang, Yichu Ma, Chencheng Luo

4111 - 4121

Role of miR-138 on Radio Sensitivity of Gastric Carcinoma Cells and Its Molecular Mechanism

Yibo Zhang, Tan Lu, Min Yuan, Liying Chen, Yuting Liu, Cui Cui, Bo Sun, Cunzhi Feng

4304 - 4313