Published: 2021-10-29

Creative Arts Therapy on the Mental Health of Students in Smoke-free Universities

Chang Wen-Lung, Zhong Lijun, Ma Liwen, Chen Yi-Mei, Chang Wei-Hsuan, Wu Peng

5475-5480

The Impact of Positive Psychological Ability on College Students' Mental Health Level after COVID-19 Outbreak

Li Qiang, Guo Fengzhen, Li Ruoting, Liu Ruiling, Li Xia, Liu Tingting, Chang Wenlung

5794-5805

Investigation and Analysis of the Psychological Status of Medical Staff during the COVID-19

Song Jian, Meng Ya, Feng Zehui, Zhang Qian, Ronnell D. Dela Rosa, Meng Yongxian

6023-6028

Endovascular therapy for posterior communicating artery-infundibular dilatation aneurysms

Xinggen Fang, Degang Wu, Niansheng Lai, Jinlong Yuan, Zhenbao Li, Xingtong Zhao, Jiaqiang Liu

6511-6518

Effect of Poria polysaccharide oral liquid on cancer-related fatigue in postoperative patients with colorectal cancer

Wei Tan, Weidong Zhou, Youya Zhao, Tingting Fu, Xuhui Huang, Juze Lin, Xiaohe Lan, Rongjian Yu, Cunyun Min, Weizhong Qiu, Changjun Wang

6519-6528